بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از غرفه پندار آفرینان پاسارگاد در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
مصاحبه آقای حمید محمودی، رئیس هیئت مدیره گروه تولیدی و بازرگانی پندار آفرینان پاسارگاد (پاپ) در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
فهرست